Advokato Andriaus Ramono kontora

Tik profesionalios teisinės paslaugos Jums

Veiklos sritys

Paveldėjimo teisė

Kontoros teisininkai konsultuoja paveldėjimą reglamentuojančių įstatymų taikymo klausimais, atstovauja klientus notarų biuruose bei teismuose nagrinėjant dėl paveldėjimo kilusius ginčus bei priimant palikimą. Ši paslauga yra skirta ne Lietuvoje gyvenantiems asmenims, kuriuos su Lietuvos Respublika sieja paveldėjimo teisiniai santykiai (Lietuvos Respublikoje atsiradusio palikimo priėmimas, praleisto įstatymo nustatyto termino palikimui priimti atstatymas, paveldėjimo teisės liudijimo išdavimas bei įregistravimas atitinkamose institucijose ir kt.).

Kontora rengia oficialius ir asmeninius testamentus, konsultuoja asmeninių testamentų galiojimo bei perdavimo saugoti klausimais, atstovauja klientus Lietuvos Respublikos teismuose dėl neperduotų saugoti asmeninių testamentų patvirtinimo.

Į viršų

 

Šeimos teisė

Advokato Andriaus Ramono kontora specializuojasi civilinėse bylose, kylančiose iš šeimos teisinių santykių. Kontora atstovauja klientų interesus santuokos nutraukimo, turto padalinimo, išlaikymo priteisimo, vaikų gyvenamosios vietos nustatymo bei dalyvavimo auklėjant bylose (įskaitant, atvejus, kai sutuoktiniai gyvena skirtingose valstybėse - JAV ir Lietuvoje, arba abu gyvena JAV).

Kontora turi gausią ikivedybinių ir povedybinių sutarčių rengimo patirtį. Atstovaujame klientus Lietuvos apeliaciniame teisme pripažįstant JAV teismų sprendimus dėl santuokos nutraukimo.

Į viršų

 

Tarptautinis įvaikinimas

Kontora rengia tarptautiniam įvaikinimui reikalingus dokumentus, atstovauja JAV piliečius bei Lietuvos Respublikos piliečius, gyvenančius JAV, organizaciniame ir teisiniame Lietuvos Respublikos piliečių tarptautinio įvaikinimo procese.

Į viršų

 

Skolų išieškojimas

Viena pagrindinių kontoros specializacijų - teisinės paslaugos, susijusios su skolų, atsiradusių iš sutartinių ar kitų teisinių santykių, išieškojimu Lietuvos Respublikoje. Kontora atlieka skolininko mokumo analizę, išsiaiškindama skolininko turimą turtą bei jo sudėtį Lietuvos Respublikoje, bei įgyvendina skolos ikiteisminį bei teisminį išieškojimą Lietuvos Respublikos teismuose.

Skolų išieškojimas pagal įsiteisėjusius JAV teismų sprendimus

Kontora atstovauja klientų, kuriems JAV teismai priteisė pinigines sumas, interesus Lietuvos Respublikoje, užtikrindama įsiteisėjusių JAV teismų sprendimų pripažinimą, leidimą juos vykdyti bei vykdymą Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Į viršų

 

JAV teismų sprendimų vykdymas Lietuvoje

JAV teismų (arbitražų) sprendimai Lietuvos Respublikos teritorijoje gali būti vykdomi tik po to, kai juos pripažįsta Lietuvos apeliacinis teismas, kaip valstybės įgaliota institucija pripažinti sprendimą.

Advokato Andriaus Ramono kontora atstovauja klientus dėl JAV teismų ir arbitražų sprendimų, JAV teismų patvirtintų taikos sutarčių bei nutarčių dėl laikinųjų apsaugos priemonių (piniginių lėšų bei kito turto arešto ir kt.) taikymo pripažinimo ir leidimo vykdyti Lietuvos Respublikoje.

Kontora atstovauja fizinius ir juridinius asmenis pripažintų ir leistų vykdyti Lietuvos Respublikoje JAV teismų ir arbitražų sprendimų vykdymo procese pagal Lietuvos apeliacinio teismo išduotus vykdomuosius raštus.

Į viršų

 

Dokumentų legalizavimas

Kontoros teisininkai gali palengvinti Jūsų dokumentų legalizavimo procesą:

  • klientų interesų atstovavimas Lietuvos Respublikos Generaliniame konsulate Čikagoje bei Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos Konsuliniame departamente Vilniuje,
  • klientų interesų atstovavimas JAV institucijose dėl JAV išduotų dokumentų tvirtinimo pažyma "Apostille",
  • įgaliojimų atlikti veiksmus Lietuvoje rengimas bei legalizavimas,
  • dokumentų Lietuvos archyvuose paieška, operatyvus pažymų užsakymas,
  • profesionalūs teisinių ir kitų dokumentų vertimai JAV ir Lietuvoje,
  • notarinis dokumentų bei jų vertimų tvirtinimas JAV ir Lietuvoje.

Į viršų

 

Nekilnojamojo turto teisė / Investicijos

Advokato Andriaus Ramono kontora, atsižvelgdama į kliento ketinimus įsigyti, parduoti nekilnojamąjį turtą ar kitokiu būdu investuoti lėšas Lietuvoje, parengia nekilnojamojo turto bei kitų investicinių produktų rinkos analizę, bei gali objektyviai padėti įvertinti galimybes. Kontora konsultuoja su investicijomis bei Lietuvoje esančio nekilnojamojo turto pirkimu-pardavimu susijusiais teisiniais klausimais (mokesčiai, nuoma, paskolos, registravimas valstybės registruose).

Kontora, teikdama šios srities teisines paslaugas, padeda gauti leidimus ir kitus sandoriams sudaryti būtinus dokumentus, patikrina turto arešto bei hipotekos faktus, parengia įgaliojimus, preliminariąsias bei pagrindines turto pirkimo-pardavimo sutartis.

Į viršų

 

Žemės teisė

Advokato Andriaus Ramono kontora:

  • konsultuoja klientus nuosavybės teisės į žemę atkūrimo (grąžinimo), žemės pirkimo, pardavimo, dovanojimo bei nuomos klausimais,
  • atstovauja klientus teisminiuose ginčuose su valstybės institucijomis ir kitais asmenimis,
  • atstovauja įforminant žemės įsigijimo ar pardavimo dokumentus juridiniams ir fiziniams asmenims.

Į viršų

 

Mokesčių teisė

Kontora teikia konsultacijas fiziniams ir juridiniams asmenims finansų ir mokesčių teisės klausimais (tarptautinis pajamų ir pelno apmokestinimas, deklaravimas, nekilnojamojo turto ir kiti mokesčiai Lietuvoje). Atstovaujame klientus visose Lietuvos Respublikos mokesčius administruojančiose bei mokestinius ginčus nagrinėjančiose institucijose.

Kontora bendradarbiauja su advokatų kontora - Mankus & Marchan, Ltd. (Čikaga, JAV), kuri specializuojasi mokesčių ir bankroto teisės klausimais bei atstovauja klientų interesus IRS, IDOR, IDES ir kitose institucijose.

Į viršų

 

Bendrovių teisė / Kontraktai

Kontora rengia, konsultuoja bei atlieka jau parengtų sutarčių teisinį įvertinimą. Atstovaujame klientus derybose sudarant pirkimo-pardavimo, nuomos, paskolos, panaudos, dovanojimo, distribucijos, komiso, vežimo, frančizės, lizingo ir kitas sutartis.

Kontora užsiima įmonių steigimu JAV (C-Corp, S-Corp, LLC ir kt.) ir Lietuvoje, JAV įmonių filialų steigimu  Lietuvoje bei visų tipų įmonių, įsteigtų Lietuvos Respublikoje, likvidavimu ir išregistravimu iš juridinių asmenų registro. Rengiame teisinius dokumentus bei atstovaujame įmonių bankroto bylose Lietuvoje.

Į viršų

 

Baudžiamoji teisė

Pagal Lietuvos Respublikos teisę, tik advokatas turi teisę teikti teisinę pagalbą įtariamiesiems bei kaltinamiesiems baudžiamosiose bylose, ginti jų teises bei teisėtus interesus. Naudodamasis gynėjo statusu, advokatas, be kitų teisių, turi teisę susipažinti su baudžiamosios bylos medžiaga, teikti prašymus, ginamojo vardu apskųsti neteisėtus ikiteisminio tyrimo pareigūnų bei teismo veiksmus ar neteisėtą neveikimą.

Advokato Andriaus Ramono kontora atlieka įtariamųjų bei kaltinamųjų teisinę gynybą, atstovauja juos visose Lietuvos Respublikos valstybinėse institucijose (ikiteisminio tyrimo įstaigose, prokuratūroje, teismuose).

Pagrindinė kontoros specializacija baudžiamosios teisės srityje – tai gynyba baudžiamosiose bylose, nagrinėjamose Lietuvos Respublikos teismuose, kaltinamiesiems nedalyvaujant teismo posėdžiuose. Ši veiklos sritis yra skirta ne Lietuvoje gyvenantiems kaltinamiesiems, kurių atžvilgiu yra iškelta baudžiamoji byla ir/ar paskelbta paieška Lietuvos Respublikoje. Paieškos paskelbimas kontoros klientams sukelia sunkumų ar užkerta kelią nekliudomam įvažiavimui į Lietuvos Respublikos teritoriją, pasibaigusių asmens dokumentų atnaujinimui Lietuvos Respublikos konsulinėse įstaigose, todėl kaltinamojo interesų gynyba jam nedalyvaujant teismo posėdžiuose Lietuvoje paprastai yra vienintelis priimtinas gynybos būdas.

Į viršų

 

Lietuvos Respublikos pilietybė

Kontora teikia teisines konsultacijas bei rengia teisinius dokumentus Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo, palikimo, grąžinimo, išsaugojimo bei kitais teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę įgyvendinimo klausimais.

Į viršų